نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

| آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
اتصال ویژه مواد فلزی و غیرفلزی 212410
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکصنایع فلزیپایه دوازدهم
تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز 212336
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور باغیپایه دوازدهم
تکنولوژی ساخت دکور چوبی 312170
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتزئينات داخلی چوبیپایه دوازدهم
حجم شناسی و ماکت سازی 212627
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقشه کشی معماریپایه دوازدهم
طراحی و اجرای رله های قابل برنامه ریزی 212266
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکتروتکنیکپایه دوازدهم
فلسفه 111226
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه یازدهم
فناوری فرآورده های چوبی 310110
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکاپراتور CNCچوبپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکبازسازی مبلمانپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتزئينات داخلی چوبیپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکدر و پنجره سازی چوبیپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکرنگ کاری مبلمان چوبیپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکروکش کاری چوبیپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکكابينت سازی چوبیپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمبل سازی مدرنپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمبل سازی کلاسیکپایه دهم
هرس درخت مو 312237
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ميوه های دانه دار و دانه ریزپایه دوازدهم
هندسه (1) 110213
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
هندسه (2) 111213
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه یازدهم
پرورش مهارت های عاطفی-اجتماعی کودک 212314
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بهداشت و سلامتتربیت کودکپایه دوازدهم
پرورش گیاهان آپارتمانی3 311236
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش گل و گياهان آپارتمانيپایه یازدهم