نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

| آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
بازپیچی الکتروموتورها 605/1
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برق
بانک اطلاعات Access 2007 610/8
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
بانک اطلاعاتی 451/7
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه یازدهم
بدمینتون (1) 359/27
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بهداشت و سلامتتربیت بدنیپایه دهم
برخورد و گسترش 609/24
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیک
برش و تصویر مجسم 609
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیک
برق تاسیسات 492/9
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتاسیساتسال سوم
برنامه سازی 1 358/70
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه دهم
برنامه سازی 2 451
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه یازدهم
برنامه سازی 3 451/5
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانه
برنامه نویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک) 612/3
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
برنامه نویسی ویژوال بیسیک پیشرفته (جلد اول) 612/8
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
برنامه نویسی ویژوال بیسیک پیشرفته (جلد دوم) 612/9
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
بسته های نرم افزاری (3) (جلد اول) 452/1
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه یازدهم
بسته های نرم افزاری (3) (جلد دوم) 452/2
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه یازدهم
بسته های نرم افزاری 1 358/67
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه دهم
بسته های نرم افزاری 2 358/69
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه دهم
بسکتبال (1) 492/1
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بهداشت و سلامتتربیت بدنیپایه یازدهم
بقا در دریا 357/3
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتناوبریپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیک و مخابرات دریاییپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریایی
بهداشت خانواده 486/1
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه مدیریت خانوادهمدیریت خانوادهسال سوم

صفحات