نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

| آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
دامپروری 357 و 498/1
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه یازدهم
دانش فنی پایه 210263
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکتروتکنیکپایه دهم
دانش فنی پایه 210580
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرطراحی و دوختپایه دهم
دانش فنی پایه 210275
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیکپایه دهم
دانش فنی پایه 210240
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دهم
دانش فنی پایه 210251
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بازرگانی و امور اداریحسابداریپایه دهم
دانش فنی پایه 210287
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانه
دانش فنی پایه 210395
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه معماری و ساختمانساختمانپایه دهم
دانش فنی پایه 210217
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه دهم
دانش فنی پایه 210323
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتحمل و نقلپایه دهم
دانش فنی پایه 210335
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور باغیپایه دهم
دانش فنی پایه 210347
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور دامیپایه دهم
دانش فنی پایه 210359
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور زراعیپایه دهم
دانش فنی پایه 210371
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاصنایع غذاییپایه دهم
دانش فنی پایه 210544
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه دهم
دانش فنی پایه 210568
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه دهم
دانش فنی پایه 210592
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرفتو - گرافیکپایه دهم
دانش فنی پایه 210604
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرمعماری داخلیپایه دهم
دانش فنی پایه 210520
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع شیمیاییپایه دهم
دانش فنی پایه 210532
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمتالورژیپایه دهم

صفحات