نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

| آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
طراحی (1) 210638
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرسینماپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقاشیپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقشه کشی معماریپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنمایشپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرگرافیکپایه دهم
طراحی (2) 489/9
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرانیمیشن (پویا نمایی)پایه یازدهم
طراحی امور گرافیکی با رایانه 310187
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برق
طراحی اندام و لباس (ویژه دختران) 494/8
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرطراحی و دوختپایه یازدهم
طراحی صفحات وب (پیشرفته) 612/10
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
طراحی صفحات وب مقدماتی (جلد اول) 609/51
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
طراحی صفحات وب مقدماتی (جلد دوم) 609/51
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
طراحی معماری 609/42
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعت
طراحی و تجزیه پارچه 490/8
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه یازدهم
طراحی و زبان بصری 210213
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
طراحی و ساخت مبلمان کودک و نوجوان 210468
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکصنایع چوب و مبلمانپایه دهم
طراحی و ساخت مدار چاپی 210278
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیکپایه دهم
طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه 210466
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکصنایع چوب و مبلمانپایه دهم
طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی 210264
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکتروتکنیکپایه دهم
طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف 210266
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکتروتکنیکپایه دهم
طراحی و نقشه کشی دکور چوبی 609/41
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتزئينات داخلی چوبی
طراحی، مدلسازی ودوخت دامن (ویژه دختران) 210581
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرطراحی و دوختپایه دهم