نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

| آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی 211264
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکتروتکنیکپایه یازدهم
کار و فناوری-استثنایی(هفتم) 57171
 • کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره متوسط پیش حرفه ایپایه هفتم
 • کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره متوسط پیش حرفه ایپایه هفتم
 • کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره اول متوسطه حرفه ایپایه هفتم
کار وفناوری(ششم) 617
 • دوره آموزش ابتداییپایه ششم
کار وفناوری(نهم) 917
 • دوره اول آموزش متوسطهپایه نهم
کار وفناوری(هشتم) 817
 • دوره اول آموزش متوسطهپایه هشتم
کار وفناوری(هفتم) 717
 • دوره اول آموزش متوسطهپایه هفتم
کاربر CorelDRAW 311125
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرتصويرسازی و جلوه های ویژه رايانه ایپایه یازدهم
کاربر Flash 312221
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتولید محتوای الکترونیکیپایه دوازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقطراحي و توسعه صفحات وبپایه دوازدهم
کاربر Illustrator 310216
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرتصويرسازی و جلوه های ویژه رايانه ایپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنردستياري طراحي لباس (اكسسوار)پایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنردستیاری تهیه لباس های نمایشی(دوخت با ترمیم و تزیینات)پایه دهم
کاربر تولید محتوا 312234
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتولید محتوای الکترونیکیپایه دوازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرتولید محتوا و انیمیشنپایه یازدهم
کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری 212626
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقشه کشی معماریپایه دوازدهم
کاربرد ریاضی در خیاطی-استثنایی 511391
 • کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
 • کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
 • کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
کاربرد فناوری های نوین 211136
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بهداشت و سلامتتربیت بدنیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بهداشت و سلامتتربیت کودکپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتحمل و نقلپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتناوبریپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکتروتکنیکپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیک و مخابرات دریاییپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیکپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتأسیسات مکانیکیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرانیمیشن (پویا نمایی)پایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرمعماری داخلیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقشه کشی معماریپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتبهداشت و سلامتبهیاریپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتخدماتايمني و آتش نشانيپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتخدماتراهنمای گردشگریپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتخدماتمددياري سالمندانپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتخدماتمددياری افراد با نيازهای ويژهپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتخدماتهتلداریپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتخدماتهوانوردیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقاتوماسيون صنعتیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقالكترونيك صنعتیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقبرق صنعتيپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقبرنامه نویسی بازی های رایانه ایپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقبرنامه نویسی پایگاه دادهپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتصویرسازی دیجیتالیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير دستگاههای پزشكیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعميرابزار دقيقپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعميرتلفن های روميزی و همراهپایه یاز دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتولید و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتولیدکننده چندرسانه ایپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقعیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ا یپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکاپراتور CNCچوبپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری CNCپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري CNCپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکنقشه کشی صنعتی به کمک رایانهپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرتصويربرداريپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرتصويرسازی و جلوه های ویژه رايانه ایپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرتولید محتوا و انیمیشنپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنردستياري طراحي لباس (اكسسوار)پایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنردستیاری تهیه لباس های نمایشی(دوخت با ترمیم و تزیینات)پایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرصفحه آراييپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرطراحي بسته بنديپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرطراحي طلا وجواهرپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرعكاسي ديجيتالپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرعكاسيپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرمعماری داخلیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرچاپ باتيك و سيلك اسكرينپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرچاپ باتيك و قلمكارپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرگرافیک رایانه ایپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاايجاد و نگهداری فضای سبزپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتورپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر ماشین های ثابت کشاورزیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر موتورهای سبک کشاورزیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتوليد نهال و جنگل كاریپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتکثیر ماهیان گرم آبیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتکثیر میگوپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذادریانوردی صیادیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاكشت گياهان دارويي و زعفرانپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذامکانیک تراکتور و تیلرپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش پرندگان زینتیپایه یازدهم
کاربرد و سرویس ماشینهای برداشت و پس از برداشت 211383
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه یازدهم
کاربرد و سرویس ماشینهای کاشت و داشت 210386
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه دهم
کاربردایرکتور(Director) 312111
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتولید محتوای الکترونیکیپایه دوازدهم
کارگاه رنگ در نقاشی 212637
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقاشیپایه دوازدهم
کارگاه نوآوری و کارآفرینی 211138
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه یازدهم
کارگاه چاپ دستی (1) 211619
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقاشیپایه دوازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرگرافیکپایه یازدهم
کارگاه کارآفرینی و تولید 110224
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم

صفحات