نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

| آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
کابرFlash 612/16
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
کار و فناوری 136
 • دوره اول آموزش متوسطهپایه نهم
کار و فناوری 25/1
 • دوره آموزش ابتداییپایه پنجم
کار و فناوری 116
 • دوره اول آموزش متوسطهپایه هشتم
کار و فناوری 102
 • دوره اول آموزش متوسطهپایه هفتم
کارآفرینی 601/5
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك
کارآفرینی 597
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك
کاربر CorelDRAW 612/6
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
کاربر FreeHand 612/5
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
کاربر Illustrator 612/22
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
کاربر تولید محتوا 612/20
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
کاربرDirector 612/14
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
کاربرد رایانه در حسابداری 491/9
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بازرگانی و امور اداریحسابداریپایه یازدهم
کاربرد رایانه در نقشه برداری 495/9
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه معماری و ساختماننقشه برداریسال سوم
کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری 490/7
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقشه کشی معماریپایه یازدهم
کاربرد و سرویس تراکتور 482/5و358/47
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور زراعیپایه یازدهم
کاربرد و نگهداری لوازم خانگی 498/7
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه مدیریت خانوادهمدیریت خانوادهسال سوم
کارگاه اتومکانیک معدن 469
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه یازدهم
کارگاه الکترونیک عمومی (جلد اول) 488/7 j1
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیک و مخابرات دریاییپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیکپایه یازدهم
کارگاه الکترونیک عمومی (جلد دوم) (کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی) 488/7 j2
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیک و مخابرات دریاییپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیکپایه یازدهم

صفحات