نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

| آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
کار و فناوری 34/10
 • دوره آموزش ابتداییپایه ششم
کار و فناوری 102
 • دوره اول آموزش متوسطهپایه هفتم
کار و فناوری 116
 • دوره اول آموزش متوسطهپایه هشتم
کار و فناوری 136
 • دوره اول آموزش متوسطهپایه نهم
کارآفرینی 597
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك
کارآفرینی 601/5
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك
کاربر COREL DRAW 612/6
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
کاربر Flash 612/16
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
کاربر FreeHand 612/5
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
کاربر Illustrator 612/22
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
کاربر تولید محتوا 612/20
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
کاربرد Director 612/14
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
کاربرد رایانه در حسابداری 491/9
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بازرگانی و امور اداریحسابداری
کاربرد رایانه در نقشه برداری 495/9
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه معماری و ساختماننقشه برداری
کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری 490/7
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقشه کشی معماریپایه یازدهم
کاربرد و سرویس تراکتور 482/5و358/47
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه یازدهم
کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت 210386
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه دهم
کاربرد و نگهداری لوازم خانگی 498/7
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه مدیریت خانوادهمدیریت خانوادهسال دوم
کارگاه اتومکانیک معدن 469
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدن
کارگاه الکترونیک عمومی (جلد اول) 488/7
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکتروتکنیک
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیک و مخابرات دریاییپایه یازدهم

صفحات