نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

| آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
گزارش کار تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور 482/7
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه معماری و ساختمانساختمانپایه یازدهم
گزارش کار عملیات نقشه برداری عمومی 498/2
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه معماری و ساختماننقشه برداریسال سوم
گزارش کار فعالیت های آزمایشگاهی آزمایشگاه شیمی عمومی 358/13
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع شیمیاییپایه دهم
گزارش کار کارگاه تاسیسات برودتی 450/8
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتاسیساتسال سوم
گیاه شناسی 358/62
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور زراعیپایه دهم