نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

| آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
گزارش کار تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور 482/7
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه معماری و ساختمانساختمان
گزارش کار عملیات نقشه برداری عمومی 498/2
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه معماری و ساختماننقشه برداری
گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی 450/8
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتاسیسات