تماس با ما

آدرس و تلفن

آدرس:

تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 وزارت آموزش و پرورش (شهید موسوی)

کد پستی:

15847-47359

صندوق پستی:

15875/4874

تلفن:

88831161 ، داخلی 321

نمابر:

88309266

پست الکترونیکی:

chap@roshd.ir