تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 راهنمای هنرآموز تعمیرات سیستم سوخت و جرقه 212901 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
2 راهنمای هنرآموز طراحی لباس به روش حجمی 212940 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
3 طراحی و دوخت لباس های محلی بانوان ایران 212941 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
4 راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 53/5 راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی
5 راهنمای هنرآموز چاپ و تکمیل کالای نساجی 212791 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد
6 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی معماری داخلی 212949 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
7 راهنمای هنرآموز ارزیابی و بازاریابی فرش 212936 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
8 راهنمای هنرآموز نصب دار، چله ریزی و بافت قالی 212935 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
9 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی صنایع فلزی 212866 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
10 راهنمای هنرآموز عکاسی طبیعت، مستند و گزارشی 212945 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
11 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی فتو گرافیک 212944 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
12 راهنمای هنرآموز تعمیرات سیستم های برقی خودرو 212902 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
13 راهنمای هنرآموز نگهداری و تعمیر تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 212882 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
14 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی 212880 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
15 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی تربیت کودک 212828 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
16 راهنمای هنر آموز توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش 212822 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
17 راهنمای معلم هندسه 3 112365 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
18 راهنمای هنرآموز عملیات تکمیلی -اصلاحی ورزش ها 212823 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
19 راهنمای هنرآموز تزیینات گچی و مبلمان پارچه ای و پلیمری 212950 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
20 راهنمای هنرآموز عملیات در کارخانه های صنایع شیمیایی 212916 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد

صفحات