تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 عیب یابی و تعمیر ماشین های لباسشویی وخشک کن 312177 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير لوازم خانگی برقیپایه دوازدهم
2 دانش فنی تخصصی - صنایع دستی (فرش) 212568 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه دوازدهم
3 خشک کردن و پختن سرامیک ها 212509 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیکپایه دوازدهم
4 ساخت تجهیزات مکاترونیکی 211477 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکاترونیکپایه یازدهم
5 عملیات مقدماتی بافندگی و طراحی پارچه 211240 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه یازدهم
6 دانش فنی پایه - تولید برنامه های تلویزیونی 210556 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
7 زیست شناسی 210156 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بهداشت و سلامتتربیت بدنیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بهداشت و سلامتتربیت کودکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرانیمیشن (پویا نمایی)پایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور باغیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور دامیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور زراعیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاصنایع غذاییپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتبهداشت و سلامتمدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتخدماتراهنمای گردشگریپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتخدماتمددياري سالمندانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدماتخدماتمددياری افراد با نيازهای ويژهپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرمدیریت آشپزی و قنادیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتوليد فرآورده هاي گوشتيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتوليد نهال و جنگل كاریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتولید صنعتی فرآورده های لبنیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتکثیر ماهیان گرم آبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتکثیر میگوپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتکثیر و پرورش ماهیان سرد آبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذازراعت غلات و حبوباتپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذازراعت گياهان علوفه ای و غده ایپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذافرآوری آبزیان و تولید کنسرو فرآورده های گوشتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاكشت گياهان دارويي و زعفرانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذامرغداری صنعتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش درخت و درختچه زينتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش صنعتی دام های سبک (گوسفند و بز )
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش صنعتی دام های سنگین (گاو و گاومیش)پایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش قارچ خوراكيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ماهیان گرم آبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ماکیانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ميوه های دانه دار و دانه ریزپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ميوه های هسته دارپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش میگوپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش و تولیدات زنبورعسل و کرم ابریشمپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش و نگهداری اسبپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش پرندگان زینتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش گل و گياهان آپارتمانيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش گیاهان جاليزی و سبزیپایه دهم
8 دانش فنی پایه-چاپ 210453 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دهم
9 ریسندگی 210244 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دهم
10 تحلیل فرهنگی 112223 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه یازدهم
11 کاربر Illustrator 310216 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرتصويرسازی و جلوه های ویژه رايانه ایپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنردستياري طراحي لباس (اكسسوار)پایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنردستیاری تهیه لباس های نمایشی(دوخت با ترمیم و تزیینات)پایه دهم
12 کاربر CorelDRAW 311125 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرتصويرسازی و جلوه های ویژه رايانه ایپایه یازدهم
13 طراحی معماری 311122 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتمعماری و ساختماننقشه کشی ساختمانپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرمعماری داخلیپایه یازدهم
14 میکس رایانه ای 312214 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقطراحي و توسعه صفحات وبپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرتصويرسازی و جلوه های ویژه رايانه ایپایه دوازدهم
15 نقشه کشی معماری 311219 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتمعماری و ساختماننقشه کشی ساختمانپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرمعماری داخلیپایه یازدهم
16 عیب یابی و تعمیر آب گرم کن دیواری 310176 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتأسيسات بهداشتی ساختمانپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات حرارتی و برودتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات گازرسانی ساختمانپایه دهم
17 راه اندازی موتورهای سه فاز وتک فاز جلد اول 310156 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقبرق صنعتيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتابلوسازی برق صنعتيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقنصب و سرويس آسانسورپایه یازدهم
18 همراه هنرجو - پویا نمایی (انیمیشن) 212654 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرانیمیشن (پویا نمایی)پایه دوازدهم
19 همراه هنرجو - صنایع شیمیایی 212522 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع شیمیاییپایه دوازدهم
20 همراه هنرجو-سرامیک 212510 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیکپایه دوازدهم

صفحات