تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 راهنمای هنرآموز گرافیک نشر و مطبوعات 212946 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
2 راهنمای هنرآموز کنترل کیفیت در صنایع شیمیایی 212915 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد
3 فارسی آموز3 -خواندن(ویژه نظام آموزش بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران) 706 دوره اول آموزش متوسطهپایه هفتم
4 فارسی آموز3-نوشتن(ویژه نظام آموزش بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران) 705 دوره اول آموزش متوسطهپایه هفتم
5 راهنمای هنرآموز هدایت کشتی 212877 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
6 راهنمای هنرآموز طراحی و ساخت مبلمان مسکونی 212891 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
7 راهنمای هنرآموز تولید شیشه 212911 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد
8 راهنمای هنرآموز کارگاه نوآوری و کارآفرینی 211759 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترکپایه یازدهم
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترکپایه یازدهم
9 راهنمای هنرآموز تعمیر و تنظیم ماشین های زراعی و باغی 212858 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزی
10 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی(متالورژی) 212920 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد
11 راهنمای هنرآموز تولید قطعات به روش تراشکاری و سی ان سی 212872 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
12 راهنمای هنرآموز پرورش مهارت های عاطفی -اجتماعی کودک 212827 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
13 راهنمای هنرآموز نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف 212807 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق
14 منبع آموزشی اخلاق حرفه ای(یکی از اجزای بسته آموزشی) 212784 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دوازدهم
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترکپایه دوازدهم
15 راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه (بوم) 110350 دوره آموزش ابتداییپایه ششم
دوره آموزش ابتداییپایه پنجم
دوره آموزش ابتداییپایه چهارم
دوره اول آموزش متوسطهپایه نهم
دوره اول آموزش متوسطهپایه هشتم
دوره اول آموزش متوسطهپایه هفتم
16 راهنمای هنرآموز تولید و بسته بندی فراورده های دام و طیور(گوشتی) 212854 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزی
17 راهنمای هنرآموز پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی 212847 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزی
18 راهنمای هنرآموز تولید و پرورش گیاهان زینتی 212838 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزی
19 راهنمای هنرآموز تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز 212837 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزی
20 راهنمای هنرآموز پرورش مهارت های شناختی و خلاق کودک 212826 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات

صفحات