تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 مبانی بافت فرش - استثنایی 510302 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی
2 نصابی و لوله کشی دستگاه های حرارت مرکزی 310137 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات حرارت مرکزیپایه دهم
3 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت دوم 51062 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه اول قسمت دوم
4 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت اول 51061 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه اول قسمت اول
5 سوادآموزی زمینه سازی برای خواندن (با کم توانی ذهنی) - آمادگی تکمیلی 50031 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیپیش دبستانآمادگی مقدماتی
6 زبان آموزی جمله سازی و نگارش - ششم 26041 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییابتدایی
7 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (ویژه اقلیت های دینی) - (هفتم) 720 دوره اول آموزش متوسطهپایه هفتم
8 فارسی (فعالیت های خوانداری) 34031 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه چهارم
9 مهارت آموزی - پایه ششم 46361 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییطیف اتیسمابتداییپایه ششم
10 مهارت آموزی - پایه پنجم 45361 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییطیف اتیسمابتداییپایه پنجم
11 مهارت آموزی - پایه چهارم 44361 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییطیف اتیسمابتداییپایه چهارم
12 مهارت آموزی - پایه سوم 43361 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییطیف اتیسمابتداییپایه سوم
13 مهارت آموزی - پایه دوم 42361 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییطیف اتیسمابتداییپایه دوم
14 مهارت آموزی - پایه اول جلد 3 41363 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییطیف اتیسمابتداییپایه اول قسمت سوم
15 مهارت آموزی - پایه اول جلد 2 41362 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییطیف اتیسمابتداییپایه اول قسمت دوم
16 مهارت آموزی - پایه اول جلد 1 41361 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییطیف اتیسمابتداییپایه اول قسمت اول
17 لوله کشی حرارت مرکزی 310146 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات حرارت مرکزیپایه دهم
18 کاربرد و سرویس ماشینهای کاشت و داشت 210386 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه دهم
19 همراه هنرجو - ماشین های کشاورزی 210385 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتورپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر ماشین های ثابت کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر موتورهای سبک کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذامکانیک تراکتور و تیلرپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاکشت و کار مکانیزهپایه دهم
20 دانش فنی پایه - ماشین های کشاورزی 210383 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه دهم

صفحات