تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 1811 راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی
2 تولیدکننده چند رسانه ای سه بعدی (جلد دوم) 312270 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتولیدکننده چندرسانه ایپایه دوازدهم
3 کار و فناوری (اجرای آزمایشی) 7171 دوره اول آموزش متوسطهپایه هفتم
4 کار و فناوری (اجرای آزمایشی) 6171 دوره آموزش ابتداییپایه ششم
5 راهنمای معلم (کسب و کار و قوانین 1 و 2) 511902 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترک
6 فلزکاری 210536 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمتالورژیپایه دهم
7 فهرست وارسی صلاحیت های هنرآموزی (فنی و حرفه ای) 1111151 راهنمای تدریسبرنامه درسی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانش
8 راهنمای هنرآموز شیمی 210766 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترک
9 عربی زبان قرآن (1) 110390 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
10 هویت اجتماعی 112220 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دوازدهم
11 جامعه شناسی (1) 110220 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم
12 کار و فناوری (کم بینا) 16171 کتاب های درسی استثناییکم بیناششم
13 علوم تجربی (کم بینا) - ششم 16061 کتاب های درسی استثناییکم بیناششم
14 نگارش فارسی (کم بینا) - چهارم 14041 کتاب های درسی استثناییکم بیناچهارم
15 فارسی (کم بینا) - چهارم 14031 کتاب های درسی استثناییکم بیناچهارم
16 علوم تجربی (کم بینا) - سوم 13061 کتاب های درسی استثناییکم بیناسوم
17 هدیه های آسمان (کم بینا) - دوم 12021 کتاب های درسی استثناییکم بینادوم
18 علوم تجربی (سوم) 306 دوره آموزش ابتداییپایه سوم
19 پرورش زنبور عسل و تولید محصولات آن 211841 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور دامیپایه یازدهم
20 فارسی (راهنمای معلم) 52721 راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی

صفحات