تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 آموزش قرآن (اول) 101 دوره آموزش ابتداییپایه اول
2 راهنمای تدریس فارسی ششم (استثنایی) 6721 کتاب های درسی استثناییکتاب راهنمای تدریس (راهنمای معلم)آمادگی و ابتدایی
3 راهنمای معلم علوم و معارف قرآنی (3) 112389 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
4 راهنمای معلم علوم و معارف قرآنی (2) 111389 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
5 راهنمای معلم علوم و معارف قرآنی (1) 110389 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
6 راهنمای معلم اخلاق حرفه ای 510903 کتاب های درسی استثناییکتاب راهنمای تدریس (راهنمای معلم)
7 تعمیر ماشین لباسشویی و خشک کن (ماشین لباسشویی و خشک کن نیمه اتوماتیک) 311212 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير لوازم خانگی برقیپایه یازدهم
8 کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign 312259 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دوازدهم
9 محتواساز آموزش الکترونیکی (جلد اوّّل) Adobe Captivate 2019 312267 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دوازدهم
10 محتواساز آموزش الکترونیکی (جلد دوم) Adobe Captivate 2019 Autoplay media studio 8 312268 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دوازدهم
11 تولیدکننده چندرسانه ای دوبعدی (جلد اول) (Adobe Photoshop – Adobe Illustrator) 311255 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه یازدهم
12 بارم بندی دروس دورۀ دوم متوسطه نظری 1401 1111150 راهنمای تدریسبرنامه درسی
13 بارم بندی دروس دوره اول متوسطه 1401 1111149 راهنمای تدریسبرنامه درسی
14 بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه رشته علوم و معارف اسلامی 1401 1111148 راهنمای تدریسبرنامه درسی
15 بارم بندی دروس پایۀ ششم ابتدایی 1401 1111147 راهنمای تدریسبرنامه درسی
16 راهنمای معلم مطالعات اجتماعی ششم دبستان (استثنایی) 56761 کتاب های درسی استثناییکتاب راهنمای تدریس (راهنمای معلم)آمادگی و ابتدایی
17 راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پنجم دبستان (استثنایی) 55761 کتاب های درسی استثناییکتاب راهنمای تدریس (راهنمای معلم)آمادگی و ابتدایی
18 راهنمای معلم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان (استثنایی) 54761 کتاب های درسی استثناییکتاب راهنمای تدریس (راهنمای معلم)آمادگی و ابتدایی
19 تولیدکننده چندرسانه ای دوبعدی (جلد دوم) (Adobe Animate – Adobe Audition - EDIUS) 311256 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه یازدهم
20 راهنمای معلم فلسفه (2) 112383 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی

صفحات