تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 ضمیمه تعلیمات دینی ویژه اهل سنت 59191 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره متوسط پیش حرفه ایپایه نهم
2 راهنمای معلم دین و زندگی (3) 112378 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
3 تعلیمات دینی ویژه اهل سنت 212191 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهم
4 تعلیمات دینی ویژه اهل سنت 511191 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهم
5 تعلیمات دینی ویژه اهل سنت 510191 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهم
6 راهنمای معلم ریاضی استثنایی 58742 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره اول متوسطه حرفه ایپایه هشتم
7 ضمیمه تعلیمات دینی ویژه اهل سنت 58191 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره اول متوسطه حرفه ایپایه هفتم
8 ضمیمه تعلیمات دینی ویژه اهل سنت 57191 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره اول متوسطه حرفه ایپایه هفتم
9 راهنمای معلم فلسفه (1) 111383 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
10 راهنمای معلم دین و زندگی (1) 110378 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
11 راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 53-5 راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی
12 راهنمای تدریس شیمی (3) 112372 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربی
13 راهنمای تدریس ریاضی (هفتم) (استثنایی) 57742 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکتاب ویژه معلمدوره اول متوسطه پیش حرفه ای
14 فارسی (با کم توانی ذهنی) - ششم 56031 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه ششم
15 استاندارد بسته های تربیت و یادگیری 13990010 راهنمای تدریسبرنامه درسی
16 راهنمای تدریس پیام های آسمان (نهم) 9711 دوره اول آموزش متوسطهپایه نهم
17 مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) 112245 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دوازدهم
18 برنامه درسی دوره اول متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت زرد 13990003 راهنمای تدریسبرنامه درسی
19 برنامه درسی دوره دوم متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت زرد 13990005 راهنمای تدریسبرنامه درسی
20 فارسی آموز 4 - نوشتن (ویژه نظام آموزش بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران) 721 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم

صفحات