کتاب های درسی دانش آموزان کم توان ذهنی - کم بینا

پایه اول قسمت اول

فارسی (فعالیت های خوانداری) : 31031 کتاب کارفارسی (نوشتاری) - (کم توان ذهنی - کم بینا) - پایه اول قسمت اول : 31041
ریاضی (کم توان ذهنی - کم بینا) - پایه اول قسمت اول : 31051 علوم تجربی (کم توان ذهنی - کم بینا) - پایه اول قسمت اول : 31061

پایه اول قسمت دوم

کتاب کارفارسی (نوشتاری) - (کم توان ذهنی - کم بینا) - پایه اول قسمت دوم : 31042 ریاضی (کم توان ذهنی - کم بینا) - پایه اول قسمت دوم : 31052
علوم تجربی (کم توان ذهنی - کم بینا) - پایه اول قسمت دوم : 31062

پایه اول قسمت سوم

کتاب کارفارسی (نوشتاری) - (کم توان ذهنی - کم بینا) - پایه اول قسمت سوم : 31043 ریاضی (کم توان ذهنی - کم بینا) - پایه اول قسمت سوم : 31053
علوم تجربی (کم توان ذهنی - کم بینا) - پایه اول قسمت سوم : 31063

پایه دوم

آموزش قرآن (کم توان ذهنی - کم بینا) - دوم : 32011 تعلیمات دینی (کم توان ذهنی - کم بینا) - دوم : 32021
فارسی (خوانداری) - (کم توان ذهنی - کم بینا) - دوم : 32031 فارسی (نوشتاری) - (کم توان ذهنی - کم بینا) - دوم : 32041
ریاضی (کم توان ذهنی - کم بینا) - دوم : 32051 علوم تجربی (کم توان ذهنی - کم بینا) - دوم : 32061

پایه سوم

آموزش قرآن - کم توان ذهنی کم بینا - سوم : 33011 تعلیمات دینی (کم توان ذهنی - کم بینا) - سوم : 33021
فارسی (فعالیت های خوانداری) - کم توان ذهنی-کم بینا - سوم : 33031 فارسی (فعالیت های نوشتاری) - کم توان ذهنی-کم بینا - سوم : 33041
ریاضی - کم توان ذهنی-کم بینا - سوم : 33051 علوم - کم توان ذهنی-کم بینا - سوم : 33061
مطالعات اجتماعی - کم توان ذهنی-کم بینا - سوم : 33071

پایه چهارم

آموزش قرآن - کم توان ذهنی-کم بینا - چهارم : 34011 تعلیمات دینی - کم توان ذهنی-کم بینا - چهارم : 34021
فارسی (فعالیت های خوانداری) - کم توان ذهنی-کم بینا - چهارم : 34031 فارسی (فعالیت های نوشتاری) - کم توان ذهنی-کم بینا - چهارم : 34041
ریاضی - کم توان ذهنی-کم بینا - چهارم : 34051 علوم تجربی - کم توان ذهنی - کم بینا - چهارم : 34061
مطالعات اجتماعی - کم توان ذهنی - کم بینا - چهارم : 34071

پایه پنجم

آموزش قرآن - کم توان ذهنی - کم بینا - پنجم : 35011 تعلیمات دینی - کم توان ذهنی - کم بینا - پنجم : 35021
فارسی (فعالیت های خوانداری) (چند معلولیتی، کم توان ذهنی، نابینا) - پنجم : 35031 فارسی (نگارش) (چند معلولیتی، کم توان ذهنی، نابینا) - پنجم : 35041
ریاضی - کم توان ذهنی، کم بینا - پنجم : 35051 علوم تجربی - کم توان ذهنی، کم بینا - پنجم : 35061
مطالعات اجتماعی - کم توان ذهنی، کم بینا - پنجم : 35071

پایه ششم

آموزش قرآن - کم توان ذهنی، کم بینا - ششم : 36011 تعلیمات دینی و اخلاق - کم توان ذهنی، کم بینا - ششم : 36021
فارسی - کم توان ذهنی، کم بینا - ششم : 36031 فارسی نگارش - کم توان ذهنی، کم بینا - ششم : 36041
ریاضی - کم توان ذهنی، کم بینا - ششم : 36051 علوم تجربی - کم توان ذهنی، کم بینا - ششم : 36061
مطالعات اجتماعی - کم توان ذهنی، کم بینا - ششم : 36071