کتابهای درسی دانش آموزان کم توان ذهنی-کم بینا 99-98

پایه اول قسمت اول

ریاضی(کم توان ذهنی-کم بینا)-پایه اول قسمت اول : 31051 علوم تجربی(کم توان ذهنی-کم بینا)-پایه اول قسمت اول : 31061
کتاب کارفارسی(نوشتاری)-(کم توان ذهنی-کم بینا)- پایه اول قسمت اول : 31041

پایه اول قسمت دوم

ریاضی(کم توان ذهنی-کم بینا)-پایه اول قسمت دوم : 31052 علوم تجربی(کم توان ذهنی-کم بینا)-پایه اول قسمت دوم : 31062
کتاب کارفارسی(نوشتاری)-(کم توان ذهنی-کم بینا)- پایه اول قسمت دوم : 31042

پایه اول قسمت سوم

ریاضی(کم توان ذهنی-کم بینا)-پایه اول قسمت سوم : 31053 علوم تجربی(کم توان ذهنی-کم بینا)-پایه اول قسمت سوم : 31063
کتاب کارفارسی(نوشتاری)-(کم توان ذهنی-کم بینا)- پایه اول قسمت سوم : 31043

پایه دوم

آموزش قرآن(کم توان ذهنی-کم بینا)-دوم : 32011 تعلیمات دینی(کم توان ذهنی-کم بینا)-دوم : 32021
ریاضی(کم توان ذهنی-کم بینا)-دوم : 32051 علوم تجربی(کم توان ذهنی-کم بینا)-دوم : 32061
فارسی(خوانداری)-(کم توان ذهنی-کم بینا)-دوم : 32031 فارسی(نوشتاری)-(کم توان ذهنی-کم بینا)-دوم : 32041

پایه ششم

نگارش فارسی(چند معلولیتی،کم توان ذهنی، کم بینا)-ششم : 36041