نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

9 | آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
خدمات سفر و گردشگری 210324
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتحمل و نقلپایه دهم
خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی 211544
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه یازدهم
خشک کردن و پختن سرامیک ها 212509
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیکپایه دوازدهم
خط در گرافیک 212621
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرگرافیکپایه دوازدهم
خوشنویسی 210618
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرگرافیکپایه دهم
خیاطی دوخت سرویس آشپزخانه 510411
  • کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
  • کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمصنایع دستی