شناخت1 (مفاهیم ریاضی) - (با کم توانی ذهنی) - آمادگی مقدماتی