شناخت 2 (مفاهیم ریاضی) - (با کم توانی ذهنی) - آمادگی مقدماتی