دانش عمومی (1) - (با کم توانی ذهنی) - آمادگی مقدماتی