دانش عمومی (2) - (با کم توانی ذهنی) - آمادگی مقدماتی