زبان، برقراری ارتباط و سواد آموزی (با کم توانی ذهنی) - آمادگی تکمیلی