زبان، برقراری ارتباط و سوادآموزی (با کم توانی ذهنی) - آمادگی مقدماتی