سوادآموزی زمینه سازی برای خواندن (با کم توانی ذهنی) - آمادگی تکمیلی