راهنمای هنرآموز تعیین ویژگی های الیاف نساجی

کد کتاب: 
210791
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه773.22 کیلوبایت
PDF icon بخش اول905.94 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم767.66 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم872.91 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم626.08 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم636.71 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: