کار و فناوری(کم توان ذهنی)

کد کتاب: 
152/2
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول1.91 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.65 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.07 مگابایت
PDF icon بخش چهارم978.8 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم2.04 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.26 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کار و فناوری8.25 مگابایت