سازشناسی جهانی (2) (شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 2)

کد کتاب: 
211664
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه558.12 کیلوبایت
PDF icon بخش اول288.44 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم322.47 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم380.46 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم290.5 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم291.22 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم333.86 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: