راهنمای هنرآموز تولید کمپوت و کنسرو

کد کتاب: 
211852
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه999.21 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.24 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.08 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.05 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.11 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.01 مگابایت
فایل کامل کتاب: