متره و برآورد

کد کتاب: 
212629
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه483.45 کیلوبایت
PDF icon بخش اول244.63 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم790.75 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم920.48 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم224.27 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم260.03 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon متره و برآورد1.79 مگابایت