فرایند اجرای پروژه

کد کتاب: 
310108
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه588.18 کیلوبایت
PDF icon بخش اول9.93 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon فرایند اجرای پروژه10 مگابایت