جوشکاری و لحیم کاری سخت با شعله گاز

کد کتاب: 
311192-310192
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه497.27 کیلوبایت
PDF icon بخش اول718.49 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.27 مگابایت
PDF icon بخش سوم883.3 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم996.7 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم900.41 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم335.7 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم642.87 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: