ارزیابی و بازاریابی فرش

کد کتاب: 
212571
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه208.14 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.46 مگابایت
PDF icon بخش دوم572.53 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم483.33 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.52 مگابایت
PDF icon بخش پنجم651.63 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon ارزيابي و بازاريابي فرش4.41 مگابایت