نگارش متن برنامه های تلویزیونی

کد کتاب: 
212557
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه899.16 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.29 مگابایت
PDF icon بخش دوم982.54 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.37 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.71 مگابایت
PDF icon بخش پنجم820.9 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon نگارش متن برنامه های تلویزیونی4.27 مگابایت