راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی(ماشین ابزار)

کد کتاب: 
212871
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه633.25 کیلوبایت
PDF icon بخش اول708.13 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم696.34 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.22 مگابایت
PDF icon بخش چهارم887.49 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: