راهنمای هنر آموز عملیات استخراج،کنترل محیط و ماشین آلات معدنی

کد کتاب: 
212925
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه612.94 کیلوبایت
PDF icon بخش اول689.87 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم777.23 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم576.45 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم573.01 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم542.49 کیلوبایت