راهنمای هنر آموز دانش فنی تخصصی (تولید برنامه تلویزیونی)

کد کتاب: 
212929
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه608.69 کیلوبایت
PDF icon بخش اول873.54 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم910.76 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم894.3 کیلوبایت