راهنمای هنرآموز تولید و بسته بندی فراورده های دام و طیور(گوشتی)

کد کتاب: 
212854
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه607.03 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.35 مگابایت
PDF icon بخش دوم948.47 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم703.44 کیلوبایت