فارسی آموز3-نوشتن(ویژه نظام آموزش بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران)