راهنمای هنرآموز خشک کردن و پختن سرامیک ها

کد کتاب: 
212910
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه584.07 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.04 مگابایت
PDF icon بخش دوم843.97 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.14 مگابایت
PDF icon بخش چهارم915.43 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1 مگابایت
فایل کامل کتاب: