راهنمای هنرآموز نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی خانگی(الکترونیک)

کد کتاب: 
212812
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه609.78 کیلوبایت
PDF icon بخش اول695.69 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم810.48 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1018.78 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم959.18 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم875.71 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم1.16 مگابایت