راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی(ماشین های کشاورزی)

کد کتاب: 
212856
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه589.57 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.06 مگابایت
PDF icon بخش دوم808.22 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم738.66 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم2.72 مگابایت
PDF icon بخش پنجم805.14 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: