راهنمای هنرآموز تعمیر و نگهداری سامانه رانشی کشتی(مکانیک موتورهای دریایی)

کد کتاب: 
212906
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه609.3 کیلوبایت
PDF icon بخش اول869.31 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.26 مگابایت
PDF icon بخش سوم773.32 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم983.53 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.02 مگابایت