راهنمای هنرآموز نگهداری و تعمیر وسایل و دستگاه های کمک ناوبری(الکترونیک و مخابرات دریایی)

کد کتاب: 
212981
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه607.99 کیلوبایت
PDF icon بخش اول871.64 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1016.29 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.04 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.67 مگابایت
PDF icon بخش پنجم853.49 کیلوبایت