راهنمای هنرآموز نصب دار، چله ریزی و بافت قالی

کد کتاب: 
212935
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه755.46 کیلوبایت
PDF icon بخش اول766.86 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم528.99 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم601.93 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم639.47 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم643.06 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم674.27 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم830.62 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: