راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

کد کتاب: 
53/5
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه717.14 کیلوبایت
PDF icon بخش اول582.48 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم645.06 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.02 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.44 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.59 مگابایت
PDF icon بخش ششم900.37 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم1.12 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.43 مگابایت
PDF icon بخش نهم652.42 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم914.06 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم1.73 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم892.08 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: