کارگاه نوآوری و کارآفرینی

کد کتاب: 
211138
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه634.24 کیلوبایت
PDF icon بخش اول746.05 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم703.31 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم715.02 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم703.19 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم971.95 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کارگاه نوآوری و کارآفرینی1.9 مگابایت