توسعه مهارت های چابکی - ذهنی

کد کتاب: 
210302
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه606.89 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.24 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.31 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.85 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.46 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.21 مگابایت
PDF icon بخش ششم895.36 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم2.45 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon توسعه مهارت های چابکی - ذهنی8.88 مگابایت