خدمات سفر وگردشگری

کد کتاب: 
210324
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه657.92 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.65 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.22 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.09 مگابایت
PDF icon بخش چهارم724.27 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.63 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon خدمات سفر وگردشگری6.42 مگابایت