دانش فنی پایه- ماشین های کشاورزی

کد کتاب: 
210383
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه663.69 کیلوبایت
PDF icon بخش اول917.69 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.28 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.61 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.54 مگابایت
فایل کامل کتاب: