دانش فنی تخصصی- صنایع غذایی

کد کتاب: 
212371
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه630.46 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.23 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.55 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.44 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.27 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.32 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon دانش فنی تخصصی- صنایع غذایی4.77 مگابایت