فرایند اجرای پروژه

کد کتاب: 
310108
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه587.7 کیلوبایت
PDF icon بخش اول10.1 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon فرایند اجرای پروژه10.26 مگابایت