دانش فنی پایه - شبکه و نرم افزار رایانه

کد کتاب: 
210287
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه669.03 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.35 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.57 مگابایت
PDF icon بخش سوم808.82 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم873.56 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.25 مگابایت
فایل کامل کتاب: