دانش فنی پایه - صنایع شیمیایی

کد کتاب: 
210520
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه623.91 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.02 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.63 مگابایت
PDF icon بخش سوم757.01 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.07 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon دانش فنی پایه - صنایع شیمیایی3.93 مگابایت