عملیات مقدماتی بافندگی و طراحی پارچه

کد کتاب: 
211240
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول2 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.94 مگابایت
PDF icon بخش سوم1 مگابایت
PDF icon بخش چهارم912.52 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم997.17 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: